(+48) 6666-06-310

Regulamin

Regulamin współpracy z naszą firmą w zakresie realizacji wzorcowych prac naukowych o charakterze wysokospecjalistycznym, zarówno w języku polskim jak również w językach obcych

Szanowni Państwo! Podejmując z nami współpracę automatycznie akceptujecie niniejszy Regulamin, bez względu na treść dalszych ustaleń (np. wynikających z zapisów Umów) zawieranych pomiędzy Zleceniodawcami i naszą firmą.

§ 1

 1. Działamy zgodnie z polskim prawem: wszystkie z opracowań wykonywanych przez nas mają postać tylko i wyłącznie wzorców wysokospecjalistycznych prac naukowych.
 2. Przygotowywane przez nas wzorce w żaden sposób nie powinny być traktowane jako gotowe opracowania (nie mają takiego charakteru i odcinamy się od wszelkich prób nadawania im takiego znaczenia), lecz jedynie jako materiał wyjściowy do samodzielnych opracowań przygotowywanych przez Zleceniodawców na bazie wzorcowych materiałów zrealizowanych przez nas.
 3. Wszystkie z wzorcowych opracowań wykonywanych przez nas mogą być wykorzystywane przez Zamawiających jedynie zgodnie z polskim prawem, ze szczególnym uwzględnieniem treści art. 272 k.k. oraz regulacji zawartych w prawie autorskim.
 4. Za sposób wykorzystania, przeznaczenia czy też jakiegokolwiek innego działania podejmowanego przez Zamawiających w odniesieniu do wzorców przygotowanych przez nas nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób wykorzystania naszych wzorców przez osoby trzecie.
 6. Szczegółowe unormowanie zasad współpracy między nami i Zamawiającymi znajdują się w Umowach, które podpisujemy z Nimi.

§ 2

 1. Gwarantujemy Zamawiającym anonimowość, jeśli tylko życzą sobie skorzystania z procedur dyskrecjonalnych, którymi dysponujemy.
 2. Zapewniamy w pełni poufny charakter kontaktów pomiędzy nami i Zleceniodawcami z uwagi na dyskrecjonalny charakter naszej legalnej pomocy.
 3. Dane osobowe czy też kontaktowe naszych Zleceniodawców nigdy nie zostaną upublicznione ani też przekazane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji nakazania nam podjęcia takiego działania przez Sąd.

§ 3

 1. W momencie rozpoczęcia współpracy określa się: zakres naszej pomocy, ramowy termin wykonania usługi (odnosząc się do całości, ew. części zlecenia), koszty oraz sposób rozliczeń.
 2. Ewentualnie inne, specyficzne cechy realizacji danego zlecenia ustala się w odniesieniu do konkretnego przypadku.
 3. Realizacja przedmiotu zlecenia następuje jedynie po dokonaniu przedpłaty.
 4. Zleceniodawcy zobowiązani są do rozliczania wszystkich tekstów wzorcowych, które otrzymają od nas – bez wyjątków.

§ 4

Zlecenie jest realizowane w sposób etapowy. Identycznie dokonuje się rozliczeń, tzn. przekazanie kolejnej części zlecenia możliwe jest jedynie po uregulowaniu należności za poprzednią.

§5

 1. Bezpłatnie dokonuje się trzykrotnych korekt tekstu, przy czym mowa jest wyłącznie o tym tekście, który został przygotowany przez nas.
 2. Korekta musi być wyraźnie zaznaczona. Oznacza to, że poprawki muszą być wyszczególnione w sposób pisemny, czytelny i umożliwiające bezproblemowe zrozumienie ich sensu oraz rozmieszczenia. Nieprzestrzeganie tego warunku (np. z uwagi na nieczytelność uwag) powoduje niemożność naniesienia korekty.
 3. Poprawki nie obejmują pisania nowego tekstu (tzn. od podstaw). Jeżeli koniecznym jest tworzenie nowego tekstu, jego koszt jest rozliczany wedle ustalonych stawek (ewentualnie pomniejszonych o rabat, jednakże jest to zależne jedynie od konkretnych ustaleń w danym przypadku).
 4. Korekty mogą być zgłoszone w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania Zamawiającemu danej części tekstu, który podlega ocenie.
 5. Powyższy termin może być wydłużony w ściśle określonych przypadkach i na drodze ustaleń ze Zleceniodawcą.
 6. Po przekroczeniu wskazanego albo ustalonego terminu poprawek, żadne korekty nie będą przez nas uwzględniane.
 7. Zastrzegamy sobie prawo oceny merytorycznej zgłoszonych korekt, co przekłada się na ich uznanie i wprowadzenie.

§ 6

 1. Nie powielamy przygotowanych materiałów, ani też nie dokonujemy plagiatów. Każdy z wzorców jest tworzony przez profesjonalistów, fachowców w zakresie danej dziedziny nauki.
 2. Zleceniodawcy mają pełen wgląd w tworzenie wzorcowych tekstów przez cały okres naszego realizowania konkretnego zlecenia.
 3. Nie archiwizujemy stworzonych przez nas wzorców. Jedyny egzemplarz jest w posiadaniu Zleceniodawcy.

§ 7

 1. Stosujemy następujący system formatowania tekstu głównego: TNR = 12 pkt., Int. = 1,5; marginesy czterostronne = 2,5 cm.
 2. Jakakolwiek zmiana powyższego sposobu formatowania musi być zgłaszana Zleceniobiorcy przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. W przeciwnym razie, Zleceniobiorca zastrzega prawo do odmowy wykonania korekty formatowania tekstu albo naliczenia opłaty związanej ze zmianą.
 3. Stosujemy dwa rodzaje systemów przypisów: całościowe (bez paginacji) oraz częściowe (z paginacją).
  a) w przypadku odwołań całościowych: inicjał imienia. [kropka] nazwisko, [przecinek] [ewentualnie, w przypadku większej ilości autorów stosuje się skrót „et. al.”] nazwa dzieła [pisana kursywą]; [średnik] miejsce wydania, [przecinek] rok wydania. [kropka].
  b) w przypadku odwołań częściowych:
  a. inicjał imienia. [kropka] nazwisko, [przecinek] [ewentualnie, w przypadku większej ilości autorów stosuje się skrót „et. al.”] nazwa dzieła [pisana kursywą]; [średnik] miejsce wydania, [przecinek] rok wydania [przecinek], s. x-xx. [kropka]
  b. inicjał imienia. [kropka] nazwisko, [przecinek] [ewentualnie, w przypadku większej ilości autorów stosuje się skrót „et. al.”] nazwa dzieła [pisana kursywą]; [średnik] w: [dwukropek], inicjał imienia. [kropka] nazwisko, [przecinek] [ewentualnie, w przypadku większej ilości autorów stosuje się skrót „et. al.”] nazwa dzieła [pisana kursywą]; [średnik] miejsce wydania, [przecinek] rok wydania [przecinek], s. x-xx. [kropka]
 4. Przyjmujemy zlecenia w edycji MS Office (wersje dowolne), zaś standardem graficznym jest „.jpg”. W razie potrzeby, teksty mogą być konwertowane na „.pdf”. Zastrzegamy sobie prawo nieobsługiwania materiałów przekazanych nam w innych standardach formatowania.

§ 8

 1. Zlecenia są przyjmowane wyłącznie w postaci pisemnej i jedynie pisemna postać ustaleń traktowana jest przez nas w sposób wiążący.
 2. Rozpoczęcie realizacji następuje (zazwyczaj) po: podpisaniu Umowy – ewentualnie również po podpisaniu innych dokumentów, jeżeli takowe są wymagane warunkami wykonania wzorca oraz zaksięgowaniu jednoelementowej/dwuelementowej zaliczki. Zakończeniem realizacji jest przesłanie Zleceniodawcy ostatniej części wzorcowego tekstu. Ponownie podkreślamy, że nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania naszych wzorcowych tekstów przez Zleceniodawców ani osoby trzecie.
 3. Obowiązują terminy ustalone w formie pisemnej: w Umowie albo w ramach korespondencji między nami i Zleceniodawcami. Wszelakie zmiany zasad wykonania zlecenia muszą mieć jedynie zastrzeżoną formę pisemną. Ustalenia dokonane w inny sposób albo niewynikające wprost z uprzednich regulacji nie są brane przez nas pod uwagę i nie obowiązują nas.
 4. Raporty antyplagiatowe są płatne przez Zleceniodawców.

§ 9

 1. Pobieramy opłatę za każdy tekst, który został przez nas wykonany w toku realizacji zlecenia bez względu na to czy zostanie wykorzystany przez Zamawiającego czy też nie. Nie ma także znaczenia czy zyskał aprobatę promotora/Rad Wydziału/Publikatorów: bez względu na okoliczności, każdy tekst przygotowany w toku realizacji konkretnego zlecenia musi zostać zapłacony przez Zleceniodawcę. Od tej zasady nie obowiązują żadne ustępstwa.
 2. Nie zwracamy zaliczek, ani nie zwracamy należności za tekst niezaaprobowany przez Zleceniodawców, z uwagi na zasadę wyrażoną w par. 9, pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Zastrzegamy sobie prawo prawnego dochodzenia należności w przypadku odmów Zleceniodawców dotyczących płatności za przygotowany tekst. Nie ma przy tym znaczenia czy został napisany i przekazany czy też jeszcze nie został przesłany Zleceniodawcy. Niedopuszczalną jest sytuacja, w której Zleceniodawca nie płaci za tekst, który został przez nas przygotowany w toku realizacji danego zlecenia – bez względu na okoliczności.

§ 10

 1. Jedynie otrzymanie przez Zleceniobiorcę całości należności za tekst od Zleceniodawcy upoważnia Zleceniobiorcę do przekazania wzorcowego tekstu.
 2. Od powyższe zasady mogą być zastosowane odstępstwa, na zasadzie ustalonych oddzielnie zobowiązań Zleceniodawców do dokonania płatności.
 3. Tekst w formie elektronicznej jest wysyłany bezpłatnie. Każda inna postać (np. zapis na dowolnym nośniku danych) jest odpłatna.
 4. Elektroniczną postać rachunku/faktury przesyłamy bezpłatnie. Tradycyjna forma jest odpłatna.
 5. Zleceniodawcy ponoszą koszty wszelkich materiałów (oraz wysyłek), które są niezbędne do wykonania konkretnego wzorcowego zlecenia.
Bankowość
Bibliotekoznawstwo
Ekologia
Ekonomia
Etnologia
Europeistyka
Filozofia – również: teologia
Finanse
Geografia
Geologia
Handel zagraniczny
Historia – wraz z pochodnymi, np. historia sztuki, historia muzyki, etc.
Informatyka
Językoznawstwo / lingwistyka
Kulturoznawstwo
Logika – w zakresie nauk społecznych oraz matematyki
Logistyka
Marketing
Medycyna – pełen zakres specjalizacji i dyscyplin medycznych
Medycyna – tzw. nauki okołomedyczne – pełen zakres rodzajowy
Nauki społeczne (niewymienione powyżej) – pełen zakres rodzajowy
Ochrona środowiska
Pedagogika
Politologia
Prawo – pełen zakres specjalizacyjny
Psychologia
Reklama/PR
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Turystyka
Inne – zgodnie z zapotrzebowaniem naszych Zleceniodawców
ksiazka

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. To proste: wystarczy zadzwonić albo wypełnić formularz kontaktowy!

(+48) 6666-06-310 Przejdź do formularza

„Zastrzegamy, iż przygotowane przez nas opracowania są tylko i wyłącznie wzorcami wysokospecjalistycznych prac naukowych, które powinny posłużyć Zleceniodawcom jako podstawa dla ich nowych tekstów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek sposobu wykorzystania przygotowanych przez nas wzorców przez Zleceniodawców albo osoby trzecie, którzy podejmują dowolne działania wyłącznie na własną odpowiedzialność. Należy pamiętać o konieczności przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w tym także zapisów Prawa Autorskiego oraz art. 272 k.k.”.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej