(+48) 6666-06-310

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiają się u Państwa i dotyczą zakresu współpracy z naszą firmą oraz naszej oferty. Wspomniane zagadnienia podzieliliśmy na kilka podstawowych zakresów, które najczęściej są wskazywane przez potencjalnych Zleceniodawców, aby ułatwić Państwu zapoznanie się z interesującym Ich materiałem. Wyszczególniono najważniejsze działy, a mianowicie:

I. JAK DZIAŁAMY?

Czy działamy legalnie?

Tak, działamy w pełni legalnie. Możecie podpisać Państwo z nami Umowy, przy czym oferujemy także pełne zabezpieczenie wynikające z poufności naszej pracy oraz dyskrecjonalnego charakteru współpracy ze Zleceniodawcami. Jednocześnie formujemy, że tworzymy jedynie wzorce wysokospecjalistycznych prac naukowych nie ponosząc żadnej odpowiedzialności z tytułu tego, w jaki sposób efekty naszej pracy są wykorzystane przez Zleceniodawców czy też osoby trzecie.

Czy można z nami podpisać umowę?

Tak, ponieważ działamy legalnie i mamy pozwolenie na tego rodzaju działalność. Szanujemy prawo, dlatego też ściśle przestrzegamy tego, że tworzymy wzorce prac naukowych nie biorąc odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania przez Zleceniodawców. Jesteśmy jedyną polską firmą tego rodzaju, która oferuje legalny sposób regulacji stosunków cywilnoprawnych między Zleceniobiorcą i Zleceniodawcą. Jednocześnie możemy zaoferować Państwu zaawansowane procedury dyskrecjonalności, o zakresie dostosowanym do Państwa potrzeb.

Jaki stosujemy sposób rozliczeń?

Stawki są kalkulowane przez nas w sposób najuczciwszy z możliwych, tj. za stronę. To gwarancja zapewnienia Zleceniodawcom komfortu pełnego wglądu w przygotowywane przez nas teksty na wszystkich etapach ich powstawania.

Dlaczego nie jesteśmy najtańsi na rynku?

Ponieważ cenimy wysoką jakość naszych wzorców, nie zaś „ścigamy się” z najniższą ceną. Wysoka jakość kosztuje, w przeciwnym razie nie da się jej zapewnić.

II. OFERTA

Jakie są rodzaje wzorcowych prac przygotowywanych z naszą pomocą?

Posiadamy najszerszą w Polsce gamę możliwości wykonawczych w zakresie usług pomocy przy pisaniu wzorców wysokospecjalistycznych prac naukowych. Korzystając z pomocy świadczonej przez naszą firmę możecie Państwo otrzymać wzorzec każdego rodzaju wysokospecjalistycznego tekstu naukowego, ze szczególnym uwzględniłem prac doktorskich, dysertacji habilitacyjnych oraz publikacji naukowych (np. artykułów). Tworzymy również zaawansowane monografie oraz książki naukowe, pisząc zarówno w języku polskim jak również w językach obcych.

Czy rozliczenie jest całościowe czy częściowe?

Rozliczamy się z naszymi Zleceniodawcami częściowo, etapowo – nie zaś całościowo.

Czy piszemy także w językach obcych?

Owszem, zapewniamy tworzenie wzorcowych prac naukowych zarówno w języku polskim jak również w językach obcych, z pośredniczeniem specjalistycznych tłumaczy operujących idiomatycznym słownictwem danej branży naukowej. Mamy bardzo rozbudowaną ofertę usług w zakresie translacji na języki obce, także całych wzorcowych opracowań naukowych – bez względu na ich bardzo duży wolumen objętości.

Czy zajmujemy się tworzeniem samych kwerend?

Kwerendy przygotowujemy jedynie wtedy, kiedy są elementami zleceń przygotowywanych przez nas w tzw. krótkiej perspektywie czasowej. Nie tworzymy wyłącznie kwerend, ani też tylko spisów treści, jeżeli nie przechodzimy od razu do fazy wykonawczej. Nie podejmujemy się zleceń tworzenia wyłącznie wzorcowych kwerend (czy też np. spisów treści), jeżeli nie wiąże się to z podjęciem się przez nas realizacji wzorca danego tekstu pracy naukowej.

Czy można nam zlecić np. przygotowanie materiałów do wzorcowego tekstu (np. zebranie danych z archiwów)?

Nie, nie podejmujemy się tego rodzaju zleceń.

Czy przygotowujemy również książki naukowe (także w językach obcych)?

Tak, zajmujemy się także przygotowywaniem wzorcowych książek naukowych czy też monografii, jednakże z uwagi na specyficzny charakter tego rodzaju tekstów koniecznym jest pierwszoplanowe ustalenie wytycznych odnoszących się do charakteru materiału, zakresu ujęcia merytorycznego czy też wolumenu objętości. Tego rodzaju teksty tworzymy również w językach obcych.

Czy zajmujemy się tworzeniem tekstów IF?

Tak, świadczymy również usługę przygotowywania wzorcowych publikacji naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów – także takich, które spełniają wymogi stawiane przed tekstom klasyfikowanym jako „IF”. Dostosowujemy się w tym względzie do wymagań poszczególnych publikatorów np. z zakresu listy filadelfijskiej.

Czy zajmujemy się umieszczaniem wzorców IF w publikatorach?

Nie, ponieważ byłoby to bezprawne. Przypominamy, że tworzymy jedynie wzorce opracowań naukowych o określonym charakterze.

Czy piszemy także teksty empiryczne (także w językach obcych)?

Tak, zajmujemy się również tworzeniem części badawczych do wzorcowych tekstów, włączając w to również zaawansowaną obróbkę statystyczną danych. W ramach realizacji komponentów badawczych przygotowujemy pełne merytoryczne omówienie wyników przeprowadzonych badań, konfrontujemy je z literaturą przedmiotu, określamy wnioski oraz orientujemy względem problematyki tekstu i uczynionych założeń badawczych. To wszystko wykonujemy zarówno w języku polskim jak również w obcych.

Czy piszemy wzorcowe monografie (także w językach obcych)?

Tak, przygotowujemy również wzorcowe opracowania o charakterze monograficznym, jednakże z uwagi na specyfikę tego rodzaju zleceń, podjęcie pozytywnej decyzji o przygotowaniu takowego wzorca uzależniamy od wymagań Zleceniodawców dotyczących konkretnego zlecenia. Tego rodzaju usługi wzorcowych monografii świadczymy również w językach obcych.

Czy stosujemy limity objętościowe tekstów?

Nie, nie stosujemy. Przypominamy także, iż w polskich realiach akademickiej nauki C. K. również nie określa wolumenów objętości tekstów. Najczęściej są do wymogi narzucone przez Rady, ewentualnie promotorów; na poziomie dysertacji habilitacyjnych czy też książek naukowych limit jest (najczęściej) wskazywany przez wydawnictwo, w rozliczeniu wedle arkuszy.

Czy dostosowujemy się do zagranicznych wymogów Rad?

Tak, w pełni – dotyczy to zarówno kwestii formalnych, jak również na przykład formatowania tekstu oraz najróżniejszych wymogów edycji czy też charakterystyk ujęcia danego tematu. Wspomniane teksty wzorcowe przygotowujemy również w językach obcych.

Czy zajmujemy się gromadzeniem danych empirycznych do zlecenia?

Nie, bazujemy na danych powierzonych, ew. pozyskanych. Zgodnie z polskim prawem nie wolno nam postąpić inaczej.

Czy pracujemy na materiałach powierzonych?

Tak, w zakresie do ustalenia ze Zleceniodawcami i z pełnym zabezpieczeniem Ich praw do przekazywanych materiałów.

Czy zajmujemy się także adiustacją tekstów naukowych?

Owszem, jednakże jedynie w drodze wyjątków i wedle ściśle określonych zasad korekty ustalonych ze Zleceniodawcą i odnoszących się do czytelnych wymogów.

Czy nasza pomoc odnosi się tylko do całości realizacji zlecenia?

Najczęściej tak, jednakże możecie Państwo zlecić również jedynie fragment wzorcowego tekstu.

Czy pisane przez nas artykuły mogą mieć charakter badawczy?

Tak, bezproblemowo i w pełnym zakresie. Jednakże, zgodnie z polskim prawem nie wolno nam prowadzić badań w Państwa imieniu, więc bazujemy na materiałach pozyskanych albo otrzymanych od Zleceniodawców.

Czy zajmujemy się tworzeniem książek naukowych (także w językach obcych)?

Tak, w pełnym zakresie. Jednakże, z uwagi na nietypowość tego rodzaju zleceń ewentualna decyzja uzależniona jest od charakterystyki wymogów Zleceniodawców. Tego rodzaju wzorcowe książki naukowe przygotowujemy także w językach obcych.

Czy zajmujemy się pisaniem prac poniżej wzorcowego doktoratu (np. magisterskich)?

Nie, nie zajmujemy się pisaniem wzorców np. prac magisterskich, licencjackich czy inżynierskich. Kompletnie nas to nie interesuje, nie podejmujemy się tego rodzaju zleceń i od tej zasady nie czynimy wyjątków.

Czy nasze teksty są chronione antyplagiatowo?

Owszem, możecie Państwo w dowolny sposób sprawdzać jakikolwiek fragment/aspekt wykonawczy otrzymanego wzorca, również zgodnie z dowolnie wybranym systemem antyplagiatowym. Gwarantujemy uczciwość wykonawczą i możliwie najwyższy poziom realizacyjny naszych wzorców. Za to Państwo płacicie.

III. DYSKRECJA I PRAWA AUTORSKIE

Czy zapewniamy dyskrecję?

Tak, stosujemy zaawansowane i skuteczne procedury ochrony w zakresie dyskrecjonalnego charakteru wykonywania przez nas usług oraz chronienia tożsamości Zleceniodawców. Zakres wspomnianych mechanizmów jest dostosowany do potrzeb Klientów. Nasze usługi są w pełni legalne, jednakże zapewniamy całkowicie poufny charakter naszej pomocy.

Czy można podpisać z nami klauzule/umowy o poufności?

Oczywiście, ponieważ jesteśmy praktykami akademickiej nauki i świetnie zdajemy sobie sprawę z tego, jaką wartość przedstawia praca zawodowa każdego z nas. W podobny sposób traktujemy naszych Zleceniodawców, kierując się wymogami etyki zawodowej oraz bezproblemowo podpisując klauzule/umowy dotyczące poufności.

Kto jest dysponentem praw autorskich do wzorca?

Wyłącznie Zleceniodawca. W momencie ukończenia wzorca, pisemnie (zgodnie z art. 53 Ustawy o prawie autorskim i pokrewnych) przenosimy majątkowe prawa autorskie (wraz z zakreśleniem pól eksploatacji) na Zleceniodawcę. To gwarancja dla Państwa, iż nikt w przyszłości nie podważy Waszych praw. To jeden z przykładów na to, dlaczego nie wykorzystujemy tekstów, które zostały przez nas stworzone.

IV. OSOBY REALIZUJĄCE – DOBÓR AUTORÓW

Czy gwarantujemy fachowość osób wykonujących?

Współpracujemy wyłącznie z osobami, które legitymują się adekwatnym wykształceniem, dorobkiem zawodowym oraz stopniami naukowymi z dziedzin, którymi zajmują się w ramach współpracy z nami. Weryfikujemy wspomniane dane w odniesieniu do każdego z autorów, z którymi współpracujemy. Nie zatrudniamy studentów, laików, osób niewykształconych albo nieprofesjonalnych.
Poza wymogami merytorycznymi wobec osób podejmujących z nami współpracę kierujemy się katalogiem zasad etycznych, które są niezbędne we wspomnianej współpracy. Rzetelność, terminowość i fachowość to jedynie nieliczne z nich. W ten sposób, możemy zapewnić zespół autorów nie tylko profesjonalnych pod względem merytorycznym, lecz także odpowiednio ukształtowany etycznie.

Czy weryfikujemy fachowość/wykształcenie osób wykonujących?

Tak, weryfikujemy. To pozwala nam na utrzymanie adekwatnie wysokiego poziomu wykonawczego, gwarantowanego fachowością naszego zespołu autorskiego. Od tej zasady nie ma wyjątków.

Czy kierujemy się wyłącznie doborem merytorycznym osób realizujących?

Nie, ponieważ jak już wspomniano powyżej mamy również kryteria etyczne, które muszą być spełniane przez każdą z osób, która podejmuje z nami współpracę. Nie ma to żadnego związku z ich kompetencjami, jeżeli nie spełniają kryteriów etycznych to nie podejmujemy/nie przedłużamy współpracy, bez względu na posiadane przez nic kwalifikacje. Od tej zasady nie ma wyjątków.

Bankowość
Bibliotekoznawstwo
Ekologia
Ekonomia
Etnologia
Europeistyka
Filozofia – również: teologia
Finanse
Geografia
Geologia
Handel zagraniczny
Historia – wraz z pochodnymi, np. historia sztuki, historia muzyki, etc.
Informatyka
Językoznawstwo / lingwistyka
Kulturoznawstwo
Logika – w zakresie nauk społecznych oraz matematyki
Logistyka
Marketing
Medycyna – pełen zakres specjalizacji i dyscyplin medycznych
Medycyna – tzw. nauki okołomedyczne – pełen zakres rodzajowy
Nauki społeczne (niewymienione powyżej) – pełen zakres rodzajowy
Ochrona środowiska
Pedagogika
Politologia
Prawo – pełen zakres specjalizacyjny
Psychologia
Reklama/PR
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Turystyka
Inne – zgodnie z zapotrzebowaniem naszych Zleceniodawców
ksiazka

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. To proste: wystarczy zadzwonić albo wypełnić formularz kontaktowy!

(+48) 6666-06-310 Przejdź do formularza

„Zastrzegamy, iż przygotowane przez nas opracowania są tylko i wyłącznie wzorcami wysokospecjalistycznych prac naukowych, które powinny posłużyć Zleceniodawcom jako podstawa dla ich nowych tekstów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek sposobu wykorzystania przygotowanych przez nas wzorców przez Zleceniodawców albo osoby trzecie, którzy podejmują dowolne działania wyłącznie na własną odpowiedzialność. Należy pamiętać o konieczności przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w tym także zapisów Prawa Autorskiego oraz art. 272 k.k.”.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej